Politika súkromia

Politika ochrany súkromia

Vážený Užívateľ,

Chceli by sme Vás informovať, že používanie servisu www.newbalance.sk (ďalej už len „Obchod“) sa spája so spracovaním Vašich osobných údajov. V súvislosti s vyššie uvedeným, v prípade využívania určitých služieb dostupných v Obchode, bude Administrátor spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je potrebný na správny priebeh služby, ktorú využívate. V niektorých prípadoch aktivita, ktorú v rámci Obchodu vykonávate, môže taktiež zdôvodňovať spracovanie Vašich osobných údajov na základe odôvodneného záujmu Administrátora.

Všetky osobné údaje sú spracovávané Administrátorom v súlade s ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov, predovšetkým s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (Ú. v. EÚ.L.2016.119.1) ako aj zákona zo dňa 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Ú. v. 2018.1000).

Chceli by sme Vám vysvetliť, že spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje výlučne za účelom realizácie Vášho nákupu, a jeho účelom je taktiež možnosť poskytovania informácií o našej ponuke a prispôsobenia jej k Vaším potrebám. Žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s obsahom Politiky súkromia, vďaka čomu lepšie pochopíte činnosti vykonávané zo strany Administrátora týkajúce sa spracovania údajov.

Administrátor.
1. Administrátorom osobných údajov, ktoré nám počas využívania služieb dostupných v Obchode odovzdávate je spoločnosť New Balance Poland spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Rzeszowe, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszov, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra s číslom KRS 0000717955, DIČ 5272838323 (ďalej už len „New Balance Poland“).
2. Vaše osobné údaje sú zo strany New Balance Poland zhromažďované výlučne od Vás, predovšetkým počas registrácie účtu užívateľa, počas nákupu v Obchode, využívania služby Newsletter alebo počas používania iných funkcií Obchodu, taktiež vrátane ukladaných súborov cookies.
3. V prípade, ak na nákup určitých produktov v Obchode použijete platbu PayU, administrátorom Vašich údajov v oblasti platobného procesu bude PayU akciová spoločnosť so sídlom v Poznani na ulici Grunwaldzkej 186, 60-166 Poznań, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra s číslom KRS 0000274399, DIČ 7792308495.

Aké osobné údaje New Balance Poland zhromažďuje a spracováva?
1. Rozsah Vašich údajov aký je zhromažďovaný a spracovaný zo strany New Balance Poland závisí predovšetkým od rozsahu služieb, ktoré využívate ako aj od Vami poskytnutých súhlasov týkajúcich sa spracovania osobných údajov.
2. Za účelom uskutočnenia nákupu alebo registrácie je potrebné uviesť nasledujúce osobné údaje:
– údaje užívateľa/objednávajúceho – meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, adresa;
– údaje príjemcu – meno, priezvisko, adresa, tel. číslo (v prípade, ak príjemcom je iná osoba ako objednávajúci);
– login ako aj heslo, ktoré užívateľ vytvoril (iba v prípade registrácie).
3. V prípade, ak Užívateľ nakupuje v rámci vykonávanej hospodárskej alebo profesionálnej činnosti a žiada o vyhotovenie DPH faktúry, je povinný uviesť taktiež názov firmy a DIČ.
4. Ak Užívateľ chce využívať služby Newsletter, je povinný uviesť svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré má byť Newsletter odosielaný
5. V závislosti od nastavení prehliadača užívateľa Obchodu, Administrátor môže spracúvať jeho IP adresu alebo iný identifikátor, informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií.

Ako dlho spracúvame Vaše údaje?

1. V prípadoch, kde povinnosť spracúvania údajov vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve, všeobecného zákona o daniach), osobnú údaje budú spracovávané počas obdobia určeného v danom zákone.
2. Osobné údaje zaregistrovaného Užívateľa budú spracovávané počas platnosti účtu. New Balance Poland však po uplynutí platnosti účtu môže spracúvať časť osobných údajov užívateľa v súvislosti so zákona vyplývajúcimi povinnosťami (napr. účtovná povinnosť) ako aj odôvodnenými záujmami Administrátora (napr. zabezpečenie pohľadávok).
3. S výhradou ods. 1-2, v prípade, ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu – budú údaje spracúvané až do chvíle jej stiahnutia, obmedzenia alebo iných činností zo strany užívateľa obmedzujúcich tento súhlas.
4. V prípade, ak základom spracúvania údajov je odôvodnený záujem Administrátora – údaje budú spracovávané až do chvíle, ktorej užívateľ nevyjadrí svoj nesúhlas.

Aký je účel spracúvania Vašich údajov?
New Balance Poland zbiera osobné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o predaji produktov ako aj za iným účelom ustanoveným vo všeobecne platných právnych predpisoch ako aj Administrátora, predovšetkým aby:
– optimalizoval proces činností vykonávaných zo strany zákazníka, predovšetkým prostredníctvom zlepšenia a uľahčenia nákupného procesu, zásielky, reklamácie alebo vrátenia kúpeného tovaru,
– tvoril ponuku prispôsobenú potrebám zákazníkov,
– informoval zákazníkov o nových produktoch a cenových zľavách v ponuke,
– vykonával analýzy, vďaka ktorým je možné zdokonaliť naše služby.
Komu môžeme údaje odovzdať?

1. V súlade s platným zákonom administrátor osobných údajov (New Balance Poland) môže osobné údaje odovzdať podmetom, ktoré ich pre nás spracovávajú, napr. subdodávateľom našich služieb, marketingovým agentúram ako aj podmetom oprávneným na získanie údajov na základe platného zákonu, napr. súdy alebo orgány kriminálneho vyšetrovania – samozrejme iba vtedy, ak o to požiadajú na základe príslušného právneho základu.
2. Vzhľadom na globálny dosah značky NEW BALANCE môžu byť niektoré osobné údaje odovzdávané zo strany Administrátora podmetom, ktoré majú sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štátoch, ktoré podľa Európskej komisie nezaisťujú príslušnú úroveň ochrany osobných údajov. Odovzdávanie údajov uvedených v predchádzajúcej vete môže byť vykonávané iba v prospech podmetov, ktoré patria do svetovej skupiny značky New Balance alebo sú subdodávateľmi našich služieb.
3. V prípade odovzdania údajov podmetom, ktoré majú sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štátoch, ktoré podľa Európskej komisie nezaisťujú príslušnú úroveň ochrany osobných údajov, sa odovzdanie údajov uskutočňuje na základe zmluvy uzatvorenej s Administrátorom a zahŕňajúcej Štandardné zmluvné klauzuly Európskej únie, ktoré zabezpečujú dodržanie bezpečnostných postupov ako aj pravidiel zodpovednosti za spracovanie údajov.
4. Odoslaním príslušnej žiadosti na adresu Administrátora môžete v každej chvíli získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré podliehajú odovzdaniu tretím štátom.
Externé pripojenia.
1. Na stránke Obchodu sa môžu nachádzať pripojenia do internetových stránok, modulov a aplikácií externých firiem. V prípade, ak navštívite externú stránku prostredníctvom pripojenia/modulu umiestneného na stránke Obchodu, operátori týchto stránku môžu zhromažďovať alebo sprístupňovať informácie o Vás.
2. Využívanie informácií zo strany firiem, ktoré sú administrátorami externých stránok sa uskutočňuje na základe nimi prijatej politiky súkromia, ktorá môže byť iná ako táto Politika súkromia.
3. Administrátor Obchodu nekontroluje externé stránky, v súvislosti s čím odporúčame, aby ste sa oboznámili s podmienkami politiky súkromia zverejnenými na predmetných stránkach, aby ste mohli získať informácie čo sa týka pravidiel zhromažďovania, využívania a sprístupňovania osobných údajov, ktoré prijal administrátor externých stránok.
4. Na stránke Obchodu boli okrem iného sprístupnené odkazy na sociálne siete Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Odkaz na internetovú stránku sociálnych sietí je možné rozoznať na základe loga danej firmy. Ak kliknete na odkaz, budete presmerovaný na stránku, ktorá zodpovedá Obchodu v sociálnej sieti. Na základe presmerovania na stránku portálu sociálnych sietí sa nadviaže spojenie s ich servermi. Na server sociálnych sietí bude odoslaná informácia o návšteve na stránke Obchodu. Dodávateľovi služby sociálnych sietí budú okrem iného odoslané ďalšie údaje. Patria k nim napríklad adresa stránky, na ktorej sa nachádza aktivovaný odkaz, dátum a čas návštevy na stránke alebo aktivácia odkazu, informácie týkajúce sa používaného prehliadača, operačný systém a IP adresa.
Aké máte práva vo vzťahu k Vašim údajom?

Máte právo požiadať o prístup k údajom, ich úpravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete stiahnuť, ohlásiť námietku alebo využiť iné práva, vrátane práva na:
– získanie vyčerpávajúcej informácie, či New Balance Poland má k dispozícii zbierku Vašich údajov ako aj ustálenie administrátora tejto zbierky, adresy jeho sídla a plného názvu;
– získanie informácie o účely, rozsahu a spôsobe spracovania údajov nachádzajúcich sa v takejto zbierke;
– získanie informácie od kedy sa údaje týkajúce vás spracúvajú v zbierke ako aj uvedenie obsahu týchto údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme;
– získanie informácie o zdroji, z ktorého údaje týkajúce sa Vás pochádzajú, iba ak administrátor údajov je povinný udržať v tajnosti utajované skutočnosti alebo udržať služobné tajomstvo;
– získanie informácií o spôsobe sprístupňovania údajov, predovšetkým informácií o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú tieto údaje sprístupňované;
– požiadanie o doplnenie, aktualizáciu, modifikáciu osobných údajov, dočasného alebo trvalého pozastavenia ich spracovania alebo o ich odstránenie, ak nie sú kompletné, neaktuálne, nepravdivé alebo neboli zhromaždené v súlade so zákonom alebo už nie sú potrebné na realizáciu účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
– požiadanie o ukončenie spracovania údajov.
Aký je právny základ spracovania osobných údajov zo strany New Balance Poland?

1. Každé spracovanie osobných údajov musí byť založené na príslušnom právnom základe, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi. Právnym základom na spracovanie osobných údajov za účelom predaja tovarov a poskytovania služieb je nevyhnutnosť plnenia zmluvy (v prípade poskytovania služieb sú takými zmluvami poriadok alebo podobné dokumenty dostupné v službách, ktoré využívate).
2. Avšak právnym základom pri prispôsobovaní obsahu služby k záujmom užívateľov internetových stránok a služieb poskytovaných zo strany New Balance Poland, zaistení ich bezpečnosti ako aj meranie/analýzy a ich zdokonaľovanie, ako aj vlastný marketing New Balance Poland je tzv. odôvodnený záujem administrátora osobných údajov.
3. Spracovanie údajov pre marketingové účely, vrátane profilovania ako aj pre analytické účely sa bude uskutočňovať na základe dobrovoľného súhlasu, ktorý je možné poskytnúť na základe toho, že užívateľ označí okienko so súhlasom.
4. Vyjadrenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho v každej chvíli stiahnuť, pri čom, stiahnutie súhlasu nebude mať vplyv na zhodnosť s právom spracovania údajov pred jeho stiahnutím.

Dodatočné oprávnenia užívateľa.
1. Užívateľ môže v každej chvíli oznámiť námietku voči procesom týkajúcim sa spracovania osobných údajov na základe odôvodneného záujmu Administrátora vykonávaných zo strany New Balance Poland. V takej situácii bude Administrátor oprávnený ďalej spracúvať údaje výlučne vtedy, ak vzniknú vážne právne odôvodnené dôvody na spracovanie, ktoré sú prvoradé voči záujmom, právam a slobode prisluhujúcim užívateľovi.
2. Užívateľ má taktiež právo predložiť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov sťažnosť týkajúcu sa vykonávania činností spracovania jeho osobných údajov.
Bezpečnosť
1. Administrátor vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, ktoré Užívateľ poskytol počas používania Obchodu. Na tento účel vykonáva všetky potrebné činnosti.
2. Administrátor priebežne analyzuje riziko za účelom zaistenia, že osobné údaje sú ním spracovávané bezpečným spôsobom.
3. Administrátor uisťuje, že prístup k údajom majú iba oprávnené osoby a osoby, s ktorými Administrátor uzatvoril príslušné poverovacie zmluvy alebo zmluvy o sprístupnení údajov.
4. Administrátor prijme všetky opatrenia, aby subjekt s ním spolupracujúce poskytovali záruku na to, že budú používať príslušné bezpečnostné prostriedky počas akéhokoľvek spracovávania osobných údajov na pokyn Administrátora.
5. Administrátor zaviedol šifrovania údajov za účelom minimalizácie následkov prípadného porušenia bezpečnosti údajov.
6. Užívateľ bude dbať o zachovanie dôvernosti ním vytvoreného loginu a hesla, nebude ho sprístupňovať tretím osobám. Administrátor odporúča, aby sa Užívateľ po ukončení využívania Obchodu, odhlásil.

Zvyšné informácie
1. Osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovaným spôsobom, vrátane prostredníctvom profilovania, za účelom prispôsobenia obsahu stránky k osobným preferenciám a záujmom. Na základe informácií týkajúcich sa Užívateľom vybraných produktov, akcií, ktoré užívateľ využil ako aj na základe užívateľom prezeraných materiálov v Obchode môže Administrátor automatizovaným spôsobom predstaviť Užívateľovi personalizovanú ponuku týkajúcu sa ponúkaných produktov a služieb. Automatizované spracovanie ani profilovanie nebude vyvolávať žiadne právne následky a žiadnym spôsobom nebude vplývať na situáciu Užívateľa.
Inšpektor ochrany údajov
V New Balance Poland bol menovaný inšpektor na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním pravidiel ochrany údajov, ktoré New Balance Poland zhromažďuje a spracováva.
V prípade, ak máte otázky týkajúce sa údajov, môžete sa s skontaktovať s menovaným inšpektorom odoslaním správy na adresu: iod@newbalance.pl

Kontakt
New Balance Poland spoločnosť s ručením obmedzeným
ul. Ciasna 10,
35-232 Rzeszów
e-mail: iod@newbalance.pl