Poriadok New Balance

PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU


Tieto podmienky boli vypracované za účelom zaistenia transparentnosti pravidiel využívania internetových stránok www.newbalance.sk , predovšetkým v oblasti poskytovania elektronických služieb ako aj realizácie procesu predaja tovaru dostupného v ponuke internetového obchodu.
Pred používaním internetových stránok www.newbalance.sk je potrebné oboznámiť sa s obsahom týchto podmienok, ktoré vám umožnia porozumieť pravidlám fungovania internetových stránok a vyhnúť sa neskorším pochybnostiach.

§ 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Majiteľom a administrátorom internetových stránok fungujúcich v rámci domény www.newbalance.sk (ďalej len „Internetové stránky“) ako aj internetového obchodu prevádzkovaného na tejto internetovej adrese (ďalej len „Obchod“) je spoločnosť New Balance Poland sp. z o.o. so sídlom v Rzeszove na ulici Ciasna 10 (35-232 Rzeszov), Poľsko, zapísaná do podnikateľského registra Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000717955, DIČ: 5272838323, REGON (IČO): 369472032 (ďalej len „New Balance Poland“).
2. Internetové stránky je možné využívať v prípade, ak užívateľ spĺňa minimálne technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom informačných a komunikačných technológií, ktorý New Balance Poland využíva, t. j.:
1) počítač, laptop alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet,
2) prístup k elektronickej pošte;
3) internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 20.0 a vyššie alebo Internet Explorer vo verzii 11.0 a vyššie, Opera vo verzii 40.0 a vyššie, Google Chrome vo verzii 50.0 a vyššie, Safari vo verzii 6.0 a vyššie, Microsoft Edge vo verzii 40.0.0.0 a vyššie.
3. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú dostupné na internetovej adrese: https://newbalance.sk/poriadok_new_balance takým spôsobom, aby ich získanie, reprodukcia alebo uloženie ich obsahu bolo možné kedykoľvek. Podmienky je možné stiahnuť predovšetkým vo formáte PDF a archivovať, a taktiež vytlačiť alebo uložiť používajúc jednoduché funkcie internetového prehliadača.
4. Podmienky stanovujú všeobecné podmienky a spôsob, akým New Balance poskytuje služby týkajúce sa predaja produktov prostredníctvom Obchodu, a to predovšetkým pravidlá uskutočňovania objednávok a uzatvárania zmlúv ako aj práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj pravidlá poskytovania elektronických služieb zo strany New Balance v zmysle čl. 2 bod. 5 zákona z 18. júla 2003 o poskytovaní elektronických služieb (t. j. Z.z. 2017.1219 v znení neskorších predpisov).
5. Podmienky predstavujú pravidlá týkajúce sa poskytovania elektronických služieb v zmysle ustanovenia čl. 8 zákona z 18. júla 2003 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (t. j. Z.z. 2017.1219 v znení neskorších predpisov).
6. New Balance Poland poskytuje prostredníctvom Internetových stránok nasledujúce elektronické služby:
1) vytvorenie a správa Účtu Zákazníka,
2) spracovanie objednávkového formulára,
3) spracovanie kontaktného formulára,
4) pridanie recenzie produktu,
5) zasielanie obchodných informácií, akciových ponúk atď. s využitím služby Newsletter,
7. Využívaním Internetového obchodu Zákazníkom akýmkoľvek spôsobom sa má za to, že Zákazník si prečítal a prijal obsah Podmienok, a taktiež že súhlasí s ich obsahom.
8. Adresátom služieb, ktoré Internetové stránky poskytujú, sú plnoleté fyzické osoby (18 rokov), ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony, právnické osoby a organizačné zložky bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony (ďalej len „Zákazník“).
9. Osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony môže využívať služby Internetového obchodu len so súhlasom zákonného zástupcu.
10. Ustanovenia Podmienok sa vzťahujú na:
a) fyzické osoby využívajúce služby New Balance Poland v súvislosti s činnosťami, ktoré nesúvisia s nimi vykonávanou podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou, ako aj
b) odo dňa 1.6.2020 aj na fyzické osoby využívajúce služby New Balance Poland v súvislosti s činnosťami, ktoré súvisia s nimi vykonávanou podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu uzatvorenej zmluvy vyplýva, že vo vzťahu k týmto osobám služby New Balance Poland nemajú profesionálnu povahu, a to s ohľadom predovšetkým na predmet podnikateľskej činnosti vykonávanej takýmito osobami, dostupnej z verejne prístupných informácií, najmä z obchodného registra a informácií o hospodárskej činnosti (v súlade s čl. 38a Zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa v znení odo dňa 1.6.2020).
(ďalej len „Spotrebiteľ“ alebo „Spotrebitelia“) ako aj na
c) fyzické osoby, právnické osoby ako aj organizačné zložky, ktoré nie sú právnickými osobami a ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, vykonávajúce vo vlastnom mene podnikateľskú alebo profesionálnu činnosť a ktoré využívajú služby New Balance Poland v priamej súvislosti s ich podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou (ďalej len „Podnikateľ“ alebo „Podnikatelia“), okrem tých ustanovení Podmienok, ktoré sú výslovne určené len Spotrebiteľovi alebo výlučne len Podnikateľovi.
11. Ustanovenia Podmienok zaručujú zachovanie práv Spotrebiteľov, ktoré im patria na základe kogentných ustanovení právneho poriadku, predovšetkým ustanovení zákona z 30. mája 2014 o spotrebiteľských právach (t. j. Z.z. 2017.683 v znení neskorších predpisov). V prípade nesúladu ustanovení týchto Podmienok s ustanoveniami uvedenými v predchádzajúcej vete, majú prednosť tieto ustanovenia. V prípade, ak Spotrebitelia využívajú Internetové stránky z územia Slovenskej republiky, ustanovenia Podmienok zaručujú zachovanie práv Spotrebiteľov, ktoré im patria na základe kogentných ustanovení slovenského právneho poriadku (predovšetkým ustanovenia zákona č. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov). V prípade nesúladu ustanovení týchto Podmienok s ustanoveniami uvedenými v predchádzajúcej vete, majú prednosť kogentné ustanovenia právnych predpisov.
12. Ustanovenia uvedené v ods. 11 vyššie sa nevzťahujú na Podnikateľov.
13. New Balance Poland vynaloží maximálne úsilie na to, aby Obchod ako aj všetky služby sprístupňované prostredníctvom Internetových stránok fungovali nepretržite, bez akýchkoľvek porúch, avšak New Balance Poland nezodpovedá za poruchy spôsobené vyššou mocou alebo nezákonnou ingerenciou užívateľov alebo tretích osôb. Informácie o rizikách spojených s využívaním elektronických služieb poskytovaných elektronickou cestou sú uvedené v § 11 ods. 2.
14. New Balance Poland si vyhradzuje právo na zavádzanie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení, ktorých účelom je ochrana správneho fungovania Internetových stránok vrátane bezpečnostných opatrení chrániacich pred činnosťami užívateľov Internetových stránok, ktoré predstavujú porušenie týchto Podmienok alebo pravidiel týkajúcich sa fungovania Internetových stránok.
15. Adresa elektronickej pošty New Balance Poland info@newbalance.sk je taktiež adresou, ktorú je možné využiť na komunikáciu s New Balance Poland, vrátane otázok týkajúcich sa podmienok predaja produktov používaných spoločnosťou strany New Balance Poland a výkladu ustanovení týchto Podmienok.
16. Zákazník sa s New Balance Poland môže skontaktovať taktiež:
a) telefonicky na tel. čísle: +421 233329994,
b) na adrese: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszov, Poľsko.
17. Ak sa Zákazník rozhodne skontaktovať s New Balance Poland telefonicky, znáša náklady za hovor ako za bežné telefonické spojenie, podľa sadzieb ním vybraného operátora.

§ 2
ROZSAH SLUŽIEB
1. Vytvorenie a správa Účtu Zákazníka.
1.1. New Balance Poland poskytuje Zákazníkom možnosť vytvoriť si Účet Zákazníka v Obchode prostredníctvom internetovej stránky https://newbalance.sk/customer/register . Vďaka registrácii Účtu Zákazníka môže zákazník najmä sledovať produkty dostupné v Obchode, jednoducho uskutočňovať svoje objednávky, sledovať históriu vykonaných nákupov ako aj pridávať recenzie týkajúce sa zakúpených produktov.
1.2. Za účelom vytvorenia Účtu Zákazníka je Zákazník povinný vyplniť registračný formulár, v ktorom uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a heslo pre vytváraný Účet Zákazníka, ako aj vyjadriť súhlas s Podmienkami. V prípade, ak Zákazník vykonávajúci registráciu je Podnikateľom požadujúcim vyhotovenie faktúry s DPH, je povinný taktiež uviesť: názov spoločnosti, DIČ ako aj adresu sídla.
1.3. Po tom, ako Zákazník uloží vyplnený registračný formulár do systému, New Balance Poland okamžite odošle správu potvrdzujúcu vykonanie registrácie Účtu Zákazníka na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol.
1.4. Služba Účtu Zákazníka je Zákazníkovi poskytovaná zo strany New Balance Poland bezplatne a na dobu neurčitú. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od služieb Účtu Zákazníka bez uvedenia dôvodu odoslaním žiadosti spoločnosti New Balance Poland o odstránenie Účtu Zákazníka prostredníctvom e-mailu na adresu: info@newbalance.sk alebo písomne na adresu: New Balance Poland Sp. z o.o. (s.r.o.), ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszov, Poľsko.
2. Spracovanie objednávkového formulára.
2.1. Zákazník môže prostredníctvom využívania služieb Internetového obchodu nakupovať produkty dostupné v Obchode prostredníctvom aktívneho Účtu Zákazníka, ale aj bez Účtu Zákazníka ako hosť.
2.2. Informácie nachádzajúce sa v Obchode nepredstavujú ponuku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Oznamy, reklamy Predávajúceho, cenníky a iné informácie o produktoch uvedené na stránkach Obchodu, predovšetkým ich popis, technické a funkčné parametre ako aj ceny, sú výzvou na uzatvorenie zmluvy v zmysle čl. 71 poľského Občianskeho zákonníka.
2.3. Uzatvorenie zmluvy s využitím objednávkového formulára sa uskutoční na základe pridania produktu do košíka užívateľom (Zákazníkom) a vyplnením a odoslaním objednávkového formulára spoločnosti New Balance Poland. Pre správne vybavenie objednávky zo strany predávajúceho je Zákazník povinný v rámci objednávky uviesť: meno a priezvisko, adresu doručenia, e-mailovú adresu ako aj kontaktné telefónne číslo, a ak príjemcom objednávky nie je objednávateľ, taktiež meno a priezvisko/spoločnosť príjemcu. V prípade, ak objednávku uskutočňuje Zákazník, ktorý je Podnikateľom v rámci svojej podnikateľskej činnosti, Podnikateľ je povinný uviesť informácie ako názov spoločnosti Podnikateľa, DIČ a adresu sídla.
2.4. Vyplnenie objednávkového formulára a jeho odoslanie spoločnosti New Balance Poland a prijatie ustanovení týchto Podmienok znamená tiež odoslanie žiadosti zo strany Zákazníka o obdržanie dôkazu o realizácii transakcie v podobe faktúry s DPH vystavenej zo strany New Balance Poland. Zákazník zároveň vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby spoločnosť New Balance Poland vyhotovila doklad o kúpe (DPH faktúru) bez podpisu príjemcu a odoslala ho na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu v elektronickej forme.”
2.5. New Balance Poland ihneď po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára odošle na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom správu potvrdzujúcu prijatie objednávkového formulára. Predmetná správa je výlučne informáciou o tom, že spoločnosť New Balance Poland prijala vyplnený objednávkový formulár. Ako nasledujúci krok New Balance Poland overí možnosť realizácie objednávky a ihneď odošle Zákazníkovi správu potvrdzujúcu možnosť realizácie objednávky. Zmluva je uzatvorená v momente, keď Zákazník obdrží správu potvrdzujúcu, že New Balance Poland môže splniť objednávku Zákazníka.
2.6. V prípade, ak objednaný produkt je dočasne nedostupný, Zákazník bude okamžite informovaný o tom, že produkt nie je dostupný na sklade, čo má za následok predĺženie času dodania objednávky. V takejto situácii má Zákazník na výber jednu z nasledujúcich možností: počkanie na doručenie produktu, zmena objednaného produktu na iný alebo odstúpenie od predloženej objednávky bez akýchkoľvek dôsledkov.
3. Spracovanie kontaktného formulára.
3.1. New Balance Poland umožňuje Zákazníkom využiť službu kontaktného formulára. Zákazník má možnosť v rámci predmetnej služby zanechať New Balance Poland správu ako aj svoje kontaktné údaje bez využitia externých nástrojov mimo Internetových stránok.
3.2. Ak Zákazník chce odoslať správu spoločnosti New Balance Poland, je povinný uviesť svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo ako aj vyjadriť svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
3.3. Využitím služby kontaktného formulára Zákazník súhlasí s tým, že New Balance Poland odošle správy na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo nadviaže priamy telefonický kontakt vo veci, ktorej sa správa týkala.
3.4. New Balance Poland vynaloží maximálne úsilie, aby Zákazníkom odoslané správy boli čo najrýchlejšie vecne posúdené a aby boli Zákazníkovi poskytnuté potrebné informáciu.
3.5. New Balance Poland si vyhradzuje právo vykonať interné hodnotenie opodstatnenosti poskytovania odpovede alebo kontaktovania Zákazníka. New Balance Poland nemá výslovnú ani implicitnú povinnosť odpovedať na všetky správy zaslané Zákazníkmi, ani neposkytuje výslovnú ani implicitnú záruku odoslania odpovede na správu predloženú Zákazníkom.
3.6. New Balance Poland kontaktuje alebo poskytuje odpoveď výlučne v prípade, ak ním vykonané subjektívne vyhodnotenie prijatej správy odôvodňuje reakciu na Zákazníkom odoslaný obsah.

4. Hodnotenie produktov.
4.1. Zaregistrovaní Zákazníci, ktorí zakúpili určitý produkt, majú právo na Internetových stránkach uviesť svoje individuálne hodnotenie týkajúce sa kúpeného produktu na základe skúseností súvisiacich s jeho používaním.
4.2. New Balance Poland zverejňuje komentáre a hodnotenia Zákazníka na Internetových stránkach. Zákazník rozumie a je si vedomý, že New Balance Poland je len distribútorom hodnotení, autorom ktorých ostáva Zákazník.
4.3. Zákazník zverejnením hodnotenia alebo komentára týkajúceho sa produktu súhlasí s tým, aby na Internetových stránkach bolo zverejnené jeho meno ako označenie autora komentára alebo hodnotenia.
4.4. Na účely vylúčenia pochybností New Balance Poland uvádza, že služba na pridávanie hodnotení produktov je určená na vyjadrenie vlastného, subjektívneho hodnotenia produktu, čo je potrebné chápať ako hodnotenie jeho kvality a funkčnosti, ktoré má predovšetkým uľahčiť iným Zákazníkom Obchodu rozhodnutie o prípadnom nákupe produktu.
4.5. Služba pridávania hodnotenia nie je určená na vyjadrovanie akýchkoľvek názorov, ktoré sa priamo netýkajú produktu zakúpeného Zákazníkom a z toho dôvodu budú všetky hodnotenia priamo nesúvisiace s informáciami o danom produkte spoločnosťou New Balance Poland okamžite odstraňované.
5. Odosielanie obchodných informácií, akciových ponúk a pod. – Newsletter.
5.1. Využívanie služby Newsletter bude zahájené po tom, ako Zákazník v záložke „Newsletter“ viditeľnej na stránke Obchodu uvedie svoju e-mailovú adresu, na ktorú majú byť odosielané ďalšie vydania Newsletteru, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a klikne na políčko „Objednať Newsletter“.
5.2. Prihlásenie sa na odber služby Newsletter je možné aj počas registrácie Účtu Zákazníka, po registrácii Účtu Zákazníka v sprístupnenom paneli alebo počas vytvárania jednotlivých objednávok prostredníctvom kliknutia na príslušné okienko vyjadrujúce súhlas s dostávaním obchodných informácií.
5.3. Po odoslaní žiadosti Zákazníka o aktiváciu služby Newsletter, New Balance Poland odošle správu na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu potvrdzujúcu aktiváciu služby Newsletter spolu s informáciou o možnosti kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť aktivovanú službu, a to zaslaním žiadosti o deaktiváciu Newslettera prostredníctvom e-mailu na adresu: info@newbalance.sk alebo priamo pomocou funkcie panelu Účtu Zákazníka.

§ 3
PLATBA
1. Všetky ceny produktov uvedené v Obchode sú hodnotami s DPH, vyjadrenými v európskej mene (EUR) a zahŕňajú všetky dane a poplatky, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
2. Platby za objednané produkty vykonáva Zákazník vopred, priamym bankovým prevodom, platobnou kartou, uskutočnením platby s využitím sprostredkovateľa platieb, predovšetkým využitím sprostredkovateľa PayU S.A., PayPal, poukážkou atď. alebo po prevzatí objednávky prevodom platby dodávateľovi objednávky.
3. V prípade zvolenia úhrady objednávky pri jej dodaní kuriérom vykonáva Zákazník platbu výlučne v hotovosti.
4. Ak si Zákazník vyberie možnosť platby „prevod na bankový účet New Balance Poland“, cenu produktu spolu s cenou za doručenie, musí previesť na bankový účet New Balance Poland:
57 8450 0000 0002 0000 0777
a uviesť popis prevodu ako: Platba za: /č. objednávky + dátum/.
5. Ak si Zákazník vyberie platbu s využitím sprostredkovateľa PayU S.A., službu elektronických platieb poskytuje spoločnosť PayU Spółka Akcyjna so sídlom v Poznani na ulici Grunwaldzkej 186, 60-166 Poznań, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399, DIČ 7792308495.
6. V prípade výberu platby prostredníctvom sprostredkovateľa PayPal, službu elektronických platieb poskytuje spoločnosť PayPal (Europe) s.ŕ.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) “PayPal”. Sídlo PayPal je v Luxembursku. Spoločnosť PayPal je zapísaná do registra inštitúcií podliehajúcich dohľadu zo strany luxemburskej komisie finančného dohľadu (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) pod číslom B00000351.
7. V prípade, ak Zákazník vyberie platbu prevodom na bankový účet, elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, je Zákazník povinný platbu uhradiť ihneď po vytvorení objednávky.
8. Vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí sú Podnikateľmi, má New Balance Poland právo obmedziť dostupné spôsoby platby, a môže taktiež vyžadovať platbu vopred celej sumy alebo iba jej časti, a to bez ohľadu na spôsob platby vybraný Zákazníkom a skutočnosť, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

§ 4
DORUČENIE
1. Počas nákupu si Zákazník vyberá spôsob doručenia spomedzi možností poskytovaných New Balance Poland, medzi ktoré patria:
a) doručenie kuriérom (platba vopred bankovým prevodom, platobnou kartou alebo uskutočnením platby prostredníctvom sprostredkovateľa platby uvedeného v § 3 ods. 2),
b) doručenie kuriérom (platba pri prevzatí objednávky),
2. V prípade využitia možnosti doručenia zásielky uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), je Zákazník pri objednávaní povinný uviesť presnú adresu, na ktorú bude zásielka odoslaná a zaväzuje sa, že zásielku prevezme.
4. Dostupné spôsoby doručenia môžu závisieť od spôsobu platby, ktorý Zákazník vybral.
5. Doručenie objednávky je bezplatné.
6. Produkty zakúpené v Obchode sú zo strany New Balance Poland doručované výlučne na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky. V prípade uvedenia adresy doručenia mimo hraníc Poľska alebo Slovenska, New Balance Poland objednávku zruší.
7. Doručenie objednávky na adresu uvedenú Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, sa uskutoční okamžite, avšak najneskôr v lehote do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, pokiaľ v zmluve uzatvorenej so Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, nie je uvedené inak, predovšetkým v prípade, ak si Zákazník vyberie spôsob platby prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou. V prípade objednania viacerých produktov s rôznymi lehotami doručenia, je lehotou doručenia najdlhší uvedený termín.
8. New Balance Poland nenesie zodpovednosť za porušenie podmienok doručenia produktov, ak objednávka nebola Zákazníkovi doručená alebo nebola doručená na čas z dôvodu na strane Zákazníka alebo z dôvodov, ktoré je možné pripísať Zákazníkovi, predovšetkým v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov alebo neprítomnosti na adrese doručenia.
9. Po prevzatí objednaných produktov by mal Zákazník skontrolovať stav zásielky a ak zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu produktu, mal by vykonať kroky potrebné na zistenie zodpovednosti dopravcu (začatie reklamačného konania proti dopravcovi). Vyššie uvedené neobmedzuje právo Spotrebiteľa v rámci jemu poskytnutej záruky na základe platných právnych predpisov.
10. V prípade začatia eventuálneho reklamačného konania voči dopravcovi, Spotrebiteľ by mal o takejto okolnosti informovať New Balance Poland.
11. Vo chvíli, v ktorej New Balance Poland odovzdá produkt dopravcovi, sú na Zákazníka, ktorý je Podnikateľom, prenesené výhody a bremená spojené s produktom ako aj nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia produktu. New Balance Poland v takomto prípade nenesie zodpovednosť za stratu, vady alebo poškodenie produktu, ktoré vznikli od jeho prijatia na prepravu až do vydania tomuto Zákazníkovi a nie je zodpovedný ani za oneskorenia týkajúce sa doručenia zásielky.
12. V prípade odoslania produktu Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľom, prostredníctvom dopravcu, je Zákazník, ktorý je Podnikateľom, povinný zásielku preskúmať vo chvíli a takým spôsobom, ktorý je pri zásielkach tohto typu akceptovaný. Ak zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu produktu, je povinný vykonať všetky úkony potrebné na zistenie zodpovednosti prepravcu.

§ 5
VÝMENA PRODUKTU
1. Všetky produkty kúpené v Obchode, môžu byť na požiadanie Zákazníka vymenené za iné, v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom Zákazník prevezme produkt, ktorý má byť vymenený na iný.
2. Zákazník môže objednaný produkt vymeniť za taký istý v inej veľkosti, alebo za iný produkt, pričom v takom prípade bude znášať náklady spojené s odoslaním produktu podliehajúceho výmene. Nepoužívaný, nepoškodený a v originálnom a nepoškodenom balení nachádzajúci sa produkt musí byť odoslaný na adresu New Balance Poland: ul. Ciasna 10, 30-232 Rzeszov, Poľsko.
3. V prípade, ak Spotrebiteľ vyjadrí vôľu produkt vymeniť, Zákazník je povinný e-mailovou cestou vopred uviesť, či v ponuke Obchodu sa v danej chvíli nachádza produkt, ktorý Zákazník očakáva na výmenu alebo iná veľkosť produktu podliehajúceho výmene. V prípade, ak produkt nebude dostupný, New Balance Poland vynaloží maximálne úsilie týkajúce sa overenia, či sa v ponuke Obchodu v súčasnej dobe nachádza produkt, ktorý Zákazník očakáva alebo iná veľkosť produktu podliehajúceho výmene. Ak výmena nebude možná (napr. z dôvodu nedostupnosti produktu), New Balance Poland ponúkne iný dostupný produkt alebo Zákazníkovi vráti zaplatenú cenu.
4. Výmena bude zrealizovná do 7 pracovných dní, pričom táto lehota sa počíta od momentu, v ktorom New Balance Poland zásielku prevezme.

§ 6
ZÁRUKA. REKLAMÁCIA.
1. Opis každého produktu v Obchode obsahuje opis jeho vlastností ako aj technických parametrov.
2. New Balance Poland sprístupňuje Zákazníkovi informácie o predmete a spôsobe používania kúpeného produktu, vo forme dokumentu pripojeného k produktu alebo vo forme informácie zverejnenej na internetovej stránke newbalance.sk alebo odoslanej v súbore PDF, v e-mailovej správe odoslanej Zákazníkovi. Predmetná informácia obsahuje taktiež pravidlá týkajúce sa starostlivosti o kúpený produkt.
3. Informácie o výrobcoch produktov, o bezpečnostných označeniach uvedených na produktoch a označeniach zhody, sú uvádzané na stránke Obchodu, vedľa produktu, ktorý si Zákazník vybral.
4. Produkty ponúkané v Obchode sú bez akýchkoľvek fyzických a právnych vád a vzťahuje sa na nich 2 (dvoj) ročná záruka, ktorá začína plynúť od prevzatia produktu zákazníkom.
5. Zákazník si je vedomý, že uvedené vizualizácie produktov sú výsledkom efektov vykonaného digitálneho spracovania, a preto farba, tvar alebo iné parametre ponúkaných produktov v Obchode viditeľné na zariadení Zákazníka, pomocou ktorého Zákazník využíva Obchod, nemusia zodpovedať reálnej farbe, tvaru alebo iným parametrom produktov.
6. Reklamáciu produktu predkladá Zákazník prostredníctvom odoslania reklamovaného produktu na adresu New Balance Poland (ul. Ciastna 10, 35-232 Rzeszov, Poľsko) a k zásielke pripojí aj žiadosť o reklamáciu. Reklamáciu môže Zákazník predložiť prostredníctvom Reklamačného formulára, vypracovaného spoločnosťou New Balance Poland (Príloha 1 k týmto Podmienkam), pričom však používanie formulára nie je povinné. V prípade, ak Zákazník nemá záujem o využitie Reklamačného formulára, je povinný oznámiť reklamáciu v písomnej forme a uviesť, pokiaľ je možné:
6.1. identifikačné údaje (meno a priezvisko), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) ako aj údaje o adrese, aby bolo možné správne uskutočnenie reklamačného procesu,
6.2. označenie reklamovaného produktu, dátum jeho nákupu, a taktiež označenia dokumentu potvrdzujúceho nákup (faktúra/pokladničný lístok), čo výrazne urýchli reklamačný proces,
6.3. opis vady produktu ako aj uvedenie dátumu jej vzniku,
6.4. informáciu, ako si Zákazník žiada reklamáciu vybaviť,
6.5. prípadné označenie bankového účtu, na ktorý má byť prevedené vrátenie zaplatenej sumy.
7. Odporúča sa, aby reklamovaný produkt bol čistý, čo výrazne urýchli uznanie reklamácie.
8. New Balance Poland posúdi reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok. Spravidla je však reklamácia posúdená v lehote 14 dní od dátumu prijatia reklamácie. Posúdenie reklamácie New Balance Poland je vyjadrené v stanovisku odborníka v oblasti obuvi a odevu, ktorý má odborné znalosti umožňujúce potvrdenie existencie vady a príčinu jej vzniku. Spolu s doručením stanoviska uvedeného vyššie, New Balance Poland informuje Zákazníka o ďalších krokoch, tak aby ukončenie procesu reklamácie prebiehalo bez zbytočného odkladu. Ak New Balance Poland v priebehu 14 dní odo dňa prijatia reklamácie neposkytne Spotrebiteľovi odpoveď na reklamáciu, má sa za to, že New Balance Poland reklamáciu uznal. New Balance Poland je povinná o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, poskytnutie primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. V každom z vyššie uvedených prípadov, ak sa uspokojenie žiadosti Zákazníka o reklamáciu spája s doručením nového alebo opraveného produktu, poplatky na doručenie spojené s reklamačným procesom znáša New Balance Poland. Spotrebiteľ má predovšetkým tieto práva:
9. 1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená; New Balance Poland zabezpečí odstránenie vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, ak tým New Balance Poland nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady.
9. 2 Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že produkt má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako tovar bez vady, Spotrebiteľ má právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
9.3 Rovnaké práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má Spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po druhej oprave produkt riadne užívať. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má Spotrebiteľ aj v prípade, ak produkt má súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
10. Ak na základe reklamácie New Balance Poland poskytol Zákazníkovi zľavu a znížil cenu reklamovaného produktu alebo New Balance Poland má vrátiť finančné prostriedky (cenu produktu), vtedy bude príslušná pohľadávka Zákazníka uskutočnená zo strany New Balance Poland s využitím takého istého spôsobu platby, aký bol použitý zo strany Zákazníka, a to s výnimkou prípadu, ak bude Spotrebiteľ súhlasiť s iným spôsobom vrátenia, ktorý sa pre neho nespája s žiadnymi nákladmi.
11. New Balance Poland môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný. New Balance Poland môže odmietnuť požiadavku Spotrebiteľa na výmenu produktu za bezchybný tovar alebo na odstránenie vady z produktu, ak prinavrátenie vadného produktu do bezvadného stavu, ktorý je v súlade so zmluvou, prostredníctvom spôsobu vybraného zo strany Spotrebiteľa, nie je možné alebo v porovnaní s druhým možným spôsobom prinavrátenia do bezvadného stavu, ktorý je v súlade so zmluvou, by vyžadovalo neprimerané náklady.
12. Ak New Balance Poland uzná reklamáciu za opodstatnenú a produkt bol opravený alebo vymenený na nový, alebo predložená reklamácia bola odmietnutá ako neopodstatnená, New Balance Poland okamžite takýto produkt vráti prostredníctvom kuriérskej firmy na adresu, ktorú Zákazník uviedol; to neplatí ak bude so Zákazníkom dohodnutá iná forma odovzdania produktu.
13. Ak reklamovaný produkt Zákazník neprevezme, New Balance Poland písomne vyzve Zákazníka na prevzatie produktu v lehote 14 dní od dátumu prijatia takejto výzvy. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty bude mať New Balance Poland právo na vypočítanie poplatku za úschovu produktu. Tento poplatok predstavuje 5 % určených z aktuálne platnej sadzby za nájom 1 m2 skladovacieho priestoru v meste sídla New Balance Poland, vypočítaného za každý mesiac úschovy.
14. V súlade s čl. 558 § 1 poľského Občianskeho zákonníka sa zodpovednosť New Balance Poland z titulu záruky za produkt voči Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľ, neuplatní.
15. Zodpovednosť New Balance Poland vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľ, bez ohľadu na jeho právnu formu, je obmedzená – nielen v rámci jedného nároku , ale aj v prípade viacerých spoločných nárokov – do výšky ceny, ktorú tento Zákazník uhradil ako Podnikateľ, vrátane poplatkov na doručenie produktov z titulu kúpnej zmluvy. New Balance Poland je zodpovedná vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľom, iba za typicky predvídateľné škody vo chvíli uzatvorenia zmluvy a nie je zodpovedná z titulu ušlého zisku vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľom.

§ 7
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez znášania nákladov (s výnimkou priamych nákladov spojených s vrátením produktu), v lehote 30 dní od dátumu prevzatia produktu, t.j. od kedy je produkt prevzatý zo strany Spotrebiteľa alebo zo strany tretej osoby, ktorú Spotrebiteľ uviedol a ktorá je odlišná od prepravcu, avšak v prípade, ak Spotrebiteľ predloží jednu Objednávku obsahujúcu viac produktov, ktoré sú doručené samostatne, v jednotlivých zásielkach alebo častiach, tridsaťdňovú lehotu je potrebné počítať od chvíle, v ktorej bude fyzicky vlastniť posledný produkt, časť alebo diel.
2. V prípade, ak Spotrebiteľ chce od zmluvy odstúpiť, je povinný odoslať New Balance Poland písomné vyhlásenie o prejave vôle odstúpiť od zmluvy. Vyhlásenie o prejave vôli odstúpiť od zmluvy odosiela Spotrebiteľ na adresu New Balance Poland uvedenú v týchto Podmienkach. Aby bola lehota odstúpenia od zmluvy dodržaná, stačí v tejto lehote odoslať vyhlásenie o využití tohto práva.
3. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, môže za účelom predloženia účinného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy využiť vzor formulára o odstúpení, ktorý New Balance Poland umiestnil na internetovej stránke, avšak použitie vzoru nie je podmienkou účinného odstúpenia od zmluvy. V každom prípade Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, musí vo vyhlásení uviesť údaje uvedené vo vzore vyhlásenia o odstúpení pripraveného zo strany New Balance Poland.
4. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, je povinný najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom od zmluvy odstúpil, vrátiť New Balance Poland produkty alebo ich odovzdať splnomocnenej osobe New Balance Poland na prevzatie, s výnimkou prípadu, ak New Balance Poland navrhol, že prevzatie vykoná osobne. Aby bola lehota dodržaná, stačí produkty odoslať pred uplynutím lehoty.
5. V súvislosti s využitím práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, povinný znášať priame náklady spojené s vrátením produktu, vrátane rozdielu medzi ním vybraným spôsobom doručenia a najlacnejším spôsobom doručenia ponúkaným v Obchode.
6. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu, ktoré je výsledkom používania spôsobom prekračujúcim určenie, vlastností a funkcie produktu.
7. S výhradou ustanovení ods. 5 a ods. 6 tohto § 7 vráti New Balance Poland Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, všetky prostriedky získané v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy zo strany Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom. Predávajúci vráti platbu prostredníctvom platobného prostriedku, ktorý bol použitý Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, s výnimkou prípadu ak Zákazník výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý sa pre neho nespája so žiadnymi inými poplatkami. New Balance Poland môže pozastaviť vrátenie platby získanej od Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom a ktorý predložil vyhlásenie týkajúce sa odstúpenia od zmluvy do chvíle prijatia vráteného produktu alebo prijatia dôkazu zo strany Spotrebiteľa o jeho odoslaní, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
8. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku sa neuplatní v súvislosti so zmluvami:
8.1. v ktorej predmetom plnenia je produkt zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, vyrobený na mieru podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo produkt, ktorý slúži na uspokojenie individuálnych potrieb jedného Spotrebiteľa,
8.2. v ktorej predmetom plnenia je produkt, ktorý rýchlo podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo má krátky dátum konečnej spotreby,
8.3. v ktorej predmetom plnenia je produkt dodaný v uzavretom ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
8.4. v ktorej predmetom plnenia je produkt, ktorý po dodaní, vzhľadom na svoj charakter, bol neoddeliteľne spojený s inými vecami,
8.5. dodanie digitálnych obsahov, ktoré nie sú uložené na materiálnom nosiči, ak poskytovanie plnenia sa začalo na základe výslovného súhlasu zo strany spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom ako ho Predávajúci informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
9. Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľom, nepatrí právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s New Balance Poland.
10. New Balance Poland má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, ktorý je Podnikateľom v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzatvorenia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže nastať bez uvedenia dôvodu, pričom odstúpenie nezakladá Zákazníkovi, ktorý je Podnikateľom, žiadne nároky vo vzťahu k New Balance Poland.

§ 8
OCHRANA ÚDAJOV
1. V rámci procesov spojených s vedením Internetovej stránky spoločnosť New Balance Poland Sp. z o.o. so sídlom v Rzeszove na ul. Ciasna 10 (35-232 Rzeszov), Poľsko, zapísaná do registra podnikateľov s číslom KRS 0000717955, DIČ: 5272838323, REGON (IČO): 369472032, spracúva osobné údaje Zákazníkov za účelom poskytovania služieb, realizácie procesov predaja, implementácie zariadení pri používaní webových stránok, ako aj optimalizácie vykonávaných obchodných činnosti.
2. New Balance Poland potvrdzuje, že osobné údaje Zákazníka budú využívané iba na plnenie uzatvorených zmlúv.
3. V prípade platby s využitím priameho bankového prevodu alebo využitím služieb sprostredkovateľa platieb, prevádzkovateľom údajov zodpovedným za ich spracovanie je subjekt poskytujúci platobnú službu.
4. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom, môže požiadať o ich opravu, ďalej požiadať o ukončenie ich spracúvania alebo o ich výmaz, a taktiež má právo získať informácie o vykonávaných spracovateľských operáciách. Ak Zákazník chce uplatniť tieto práva, musí sa obrátiť na New Balance Poland spolu s príslušnou žiadosťou. V takejto situácii New Balance Poland poskytne Zákazníkovi okamžité informácie, avšak najneskôr v lehote 30 (tridsiatich) dní od prijatia žiadosti.
5. New Balance Poland využíva súbory typu cookies, aby mohol Zákazníkovi poskytnúť úplné informácie o Obchode ako aj uľahčiť využívanie jeho funkcií. Vďaka tomu je po prihlásení sa Zákazníka udržiavaná relácia, čo umožňuje vyhnúť sa nutnosti zadávať heslo na každej podstránke Internetovej stránky Obchodu. Okrem toho Zákazník dostane informácie o nákupoch nachádzajúcich sa v jeho „Košíku“. Cookies sú taktiež využívané zo strany New Balance Poland na prispôsobenie internetovej stránky Obchodu k potrebám Zákazníka, ako aj na tvorbu štatistík sledovanosti Internetových stránok. Zákazník má právo nesúhlasiť s využívaním Cookies zo strany New Balance Poland, ale v takomto prípade môžu byť niektoré funkcie Obchodu nedostupné. Zákazník tým, že súhlasí s Podmienkami, súhlasí aj s využívaním cookies zo strany New Balance Poland. Tento súhlas môže Zákazník kedykoľvek stiahnuť a to na základe zmeny nastavení internetového prehliadača alebo sa môže skontaktovať s New Balance Poland.
6. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania údajov, predovšetkým rozsah a účel spracúvania, predpokladaná doba spracúvania, právny základ spracúvania ako aj práva osôb, ktorých sa údaje týkajú sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia schválenej zo strany New Balance a dostupnej TUTAJ.
7. Zákazník má vždy právo na predloženie námietky voči vykonávaným spracovateľským operáciám ako aj právo predložiť sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 9
ZMENA Podmienok
1. Zmena Podmienok je možná výlučne takým spôsobom, ktorý Zákazníkom umožňuje vopred sa s ňou oboznámiť a vyjadriť súhlas alebo odstúpiť od ďalšieho využívania služieb.
2. New Balance Poland zverejňuje zmeny Podmienok na stránke Obchodu. Informácia o zmene Podmienok bude sprístupnená najneskôr 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených Podmienok.
3. Ak na základe týchto Podmienok budú uzatvorené zmluvy na dobu neurčitú (napr. poskytovanie elektronickej služby spojenej s vedením Účtu Zákazníka), zmenený poriadok je pre Zákazníka zaväzujúci, ak boli dodržané požiadavky uvedené v čl. 384 ako aj 3841 poľského Občianskeho zákonníka, predovšetkým ak Zákazník bol o zmenách správne upovedomený a nevypovedal zmluvu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa upovedomenia. Ak by na základe zmeny Podmienok boli zavedené akékoľvek nové poplatky alebo by boli zvýšené súčasné, Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť.
4. Ak na základe týchto Podmienok budú uzatvorené iné zmluvy, ako zmluvy uzatvárané na dobu neurčitú (napr. kúpna zmluva), zmeny Podmienok nebudú mať vplyv na práva, ktoré Spotrebiteľ nadobudol pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmien Podmienok, predovšetkým zmeny Podmienok nebudú mať vplyv na už doručenú objednávku ani na uzatvorené, realizované alebo vykonané kúpne zmluvy.
5. Zmena týchto Podmienok nie je potrebná v prípade, ak New Balance Poland v rámci Obchodu zavedie akciu, súťaž alebo dodatočnú službu, ktorých podrobné pravidlá a podmienky boli uvedené v rámci osobitných podmienok.

§ 10
MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ
1. Spotrebiteľ môže využiť aj mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a na uplatňovanie nárokov ako aj pravidlá prístupu k takýmto spôsobom riešenia, t. j. má možnosť postúpiť prípad so súhlasom oboch strán, Stálemu rozhodcovskému spotrebiteľskému súdu.
2. V Slovenskej republike je k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa európskeho nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line.

§ 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Akékoľvek spory vyplývajúce z interpretácie a plnenia týchto Podmienok budú vybavované prostredníctvom rokovaní. V prípade, ak dohoda nebude možná, bude sa o nich rozhodovať súdnou cestou, v súlade s príslušnými predpismi poľského práva.
2. New Balance Poland informuje, že využívanie služieb poskytovaných elektronickou poštou sa pre užívateľa môže spájať s ohrozeniami vyplývajúcimi s využívania siete Internet, predovšetkým v podobe hrozby, že do systému užívateľa bude zavedené škodlivé programové vybavenie alebo bude získaný prístup k údajom užívateľa neoprávnenými osobami. Za účelom zmenšenia alebo odstránenia rizika uvedeného vo vete vyššie, užívateľ siete Internet by mal používať príslušné technické prostriedky a zabezpečenia, ktoré minimalizujú výskyt nepožadovaných udalostí, predovšetkým internetové programy, ochranné bariérne prvky firewall.
3. Akékoľvek spory, ktoré vznikli medzi New Balance Poland a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, budú riešené v mieste príslušnom súde pre sídlo New Balance Poland.
4. V záujme našich Zákazníkov aj v snahe zaistiť najvyššiu kvalitu internetovej stránky nie je dovolené využívať internetové stránky, akékoľvek jej funkcie a služby spôsobom, ktorý nie je v súlade s charakterom, účelom a predmetom činnosti internetových stránok, predovšetkým vykonávať činnosti, ktoré nie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito Pravidlami ako aj dobrými mravmi.
5. New Balance Poland si vyhradzuje právo anonymne zverejňovať obsah, ktorý Zákazníci predložili zákazníckemu servisu obchodu a týkajúceho sa otázok spojených s fungovaním obchodu (FAQ), poskytovaním rád a iných otázok, ak sa New Balance Poland domnieva, že odpovede na tento obsah stojí za zverejnenie.
6. New Balance Poland si vyhradzuje možnosť čerpať výhody z reklám umiestňovaných v Obchode, s čím Zákazník využívajúci obchod súhlasí.
7. Vo veciach neupravených v týchto Podmienkach platia všeobecne platné právne predpisy poľského práva, predovšetkým: Občianskeho zákonníka, zákona z dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (t. j. Zb. z. 2017.1219 v znení neskorších predpisov), ustanovenia zákona z dňa 30. mája 2014 o spotrebiteľských právach (t. j. Zb. z. 2017.683 v znení neskorších predpisov) ako aj iné príslušné predpisy všeobecne platného zákona.


8. Orgán dozoru pre Spotrebiteľovi používajúcich Internetové stránky z územia Slovenskej republiky: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, Slovensko, tel. č.: +421 (0) 2 58 27 21 56, info@soi.sk.

Vzory formulárov:
- vzor formulára reklamácie – STIAHNUŤ
- vzor odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku – STIAHNUŤ
- vzor formulára na výmenu tovaru STIAHNUŤ