Rozsah ochrany osobných údajov

Vážení Užívateľ,

V súčasnom právnom systéme je spracovanie osobných údajov upravované predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 vo veci ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Chceli by sme Vám vysvetliť, že spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje výlučne za účelom realizácie Vášho nákupu, a jeho účelom je taktiež možnosť poskytovania informácií o našej ponuke a prispôsobenia jej k Vaším potrebám.

Aké osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané zo strany New Balance Poland?

New Balance Poland zhromažďuje a spracúva osobné údaje získané na základe poskytnutia súhlasu zo strany užívateľov internetových stránok vedených New Balance Poland sp. z o.o. (ďalej: New Balance Poland), vrátane zákazníkov internetového obchodu, užívateľov servisu newsletter a iných funkčností stránky www.newbalance.sk, vrátane ukladaných v súboroch cookies.

Osobné údaje sú získavané od osôb, ktorých sa týkajú – užívateľov stránok a zákazníkov New Balance Poland, ktorí sa zaregistrovali na stránke internetového obchodu.

Administrátorom vyššie uvedených osobných údajov bude New Balance Poland ako aj všetky podmety s ním spojené a od neho závislé, nielen osobne, ale aj finančne, priamo alebo prostredníctvom iných podmetov, ako aj naši dôveryhodní partneri.

Účel spracovania osobných údajov.

New Balance Poland zhromažďuje a spracúva osobné údaje za účelom, ktorý je vyžadovaný zákonom ako aj na iné účely, ktoré New Balance Poland určil, okrem iného, aby:

- optimalizoval proces činností vykonávaných zo strany zákazníka, predovšetkým prostredníctvom zlepšenia a uľahčenia nákupného procesu, zásielky, reklamácie alebo vrátenia kúpeného tovaru

- tvoril ponuku prispôsobenú potrebám zákazníkov,

- informoval zákazníkov o nových produktoch a cenových zľavách v ponuke New Balance Poland,

- vykonával analýzy, vďaka ktorým je možné zdokonaliť naše služby.

Komu môžeme údaje odovzdať?

V súlade s platným zákonom administrátor osobných údajov (New Balance Poland) môže osobné údaje odovzdať podmetom, ktoré ich pre nás spracovávajú, napr. subdodávateľom našich služieb, marketingovým agentúram ako aj podmetom oprávneným na získanie údajov na základe platného zákonu, napr. súdy alebo orgány kriminálneho vyšetrovania – samozrejme iba vtedy, ak o to požiadajú na základe príslušného právneho základu.

V New Balance Poland bol menovaný inšpektor na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním pravidiel ochrany údajov, ktoré New Balance Poland zhromažďuje a spracováva.

Kontaktné údaje inšpektora: iod@newbalance.pl

Aké sú Vaše práva v súvislosti s Vašimi údajmi?

Máte právo požiadať o prístup k údajom, ich úpravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania. Môžete taktiež odvolať súhlas poskytnutý na spracovanie osobných údajov, predložiť námietku ako aj využiť iné práva, vrátane takých ako:

1) získanie vyčerpávajúcej informácie, či takáto zbierka existuje ako aj ustanoviť administrátora údajov, adresu jeho sídla a plný názov;

2) získanie informácií o účele, rozsahu a spôsobe spracovania údajov uvedených v takejto zbierke;

3) získanie informácií od kedy sú v zbierke spracovávané údaje jej týkajúce sa ako aj uvedenie obsahu takýchto údajov vo všeobecne pochopiteľnej forme;

4) získanie informácií o zdroji, z ktorého údaje jej týkajúce sa pochádzajú, iba ak administrátor údajov je povinný v tomto rozsahu zachovať dôvernosť utajovaných skutočností alebo zachovávania služobného tajomstva;

5) získanie informácií o spôsobe sprístupňovania údajov, predovšetkým informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú tieto údaje sprístupňované;

5a) získanie informácií o dôvodoch prijatia rozhodnutia, o ktorom je reč v čl. 26a ods. 2;

6) požiadať o doplnenie, aktualizáciu, modifikáciu osobných údajov, dočasného alebo trvalého pozastavenia ich spracovania alebo o ich odstránenie, ak sú nekompletné, neaktuálne, nepravdivé alebo neboli zhromaždené v súlade so zákonom alebo už nie sú potrebné na realizáciu účelu, pre ktorý boli zhromaždené;

7) požiadať o ukončenie spracovania údajov;

Aký je právny základ spracovania osobných údajov zo strany New Balance Poland?

Každé spracovanie osobných údajov musí byť založené na príslušnom právnom základe, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi. Právnym základom na spracovanie osobných údajov za účelom predaja tovarov a poskytovania služieb je nevyhnutnosť plnenia zmluvy (v prípade poskytovania služieb sú takými zmluvami poriadok alebo podobné dokumenty dostupné v službách, ktoré využívate).

Avšak právnym základom pri prispôsobovaní obsahu služby k záujmom užívateľov internetových stránok a služieb poskytovaných zo strany New Balance, zaistení ich bezpečnosti ako aj meranie/analýzy a ich zdokonaľovanie, ako aj vlastný marketing New Balance Poland je tzv. odôvodnený záujem administrátora osobných údajov. Spracovanie údajov pre marketingové účely, vrátane profilovania ako aj pre analytické účely sa bude uskutočňovať na základe dobrovoľného súhlasu, ktorý je možné poskytnúť prostredníctvom tlačidla „súhlasím“ nachádzajúceho sa vedľa obsahu vyhlásenia.

Vyjadrenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môže byť v každej chvíli odvolané, avšak odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zhodnosť s právom na spracovanie na základe poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.